Pamiętaj, złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków do 30 czerwca 2022 r.!

05.01.2022

Pamiętaj, złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków do 30 czerwca 2022 r.!

Czytaj więcej...

życzenia

31.12.2021

Szczęśliwego Nowego Roku 2022 :)

Najserdeczniejsze życzenia

Czytaj więcej...

zdjecia

29.12.2021

Harmonogram odpadów komunalnych - region 1

Będków, Kolonia Będków, Prażki, Teodorów, Zacharz, Nowiny, Sługocice, Brzustów

Czytaj więcej...

zdjecia

29.12.2021

Harmonogram odpadów komunalnych - region 2

Remiszewice, Kalinów, Rzeczków, Gutków, Ceniawy, Drzazgowa Wola, Łaknarz, Ewcin, Rosocha, Wykno, Rudnik, Magdalenka

Czytaj więcej...

Rozporządzenie nr 28/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

29.12.2021

Rozporządzenie nr 28/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Rozporządzenie 

Czytaj więcej...

rozporządzenie

27.12.2021

Rozporządzenie

Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego nr 27/2021 z dnia 17.12.2021 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach.POBIERZ

Czytaj więcej...

zdjecia

24.12.2021

Życzenia

" Oto zwiastuję Wam radośćktóra będzie udziałem całego narodudziś w mieście Dawida narodził się Zbawiciel,którym jest Mesjasz,Pan " Ewangelia wg św. Łukasza Z okazji Świąt Bożego Narodzenia proszę przyjąć nasze z serca płynące życzenia: Zdrowia,Radości Ducha i wszelkich Łask Bożych, niech świąteczny czas upłynie w atmosferze rodzinnego ciepła i wytchnienia od trudnych spraw codziennych, a Nowy Rok 2022 przyniesie spokój, spełnienie planów i marzeń.Wójt Gminy Będków Dariusz Misztal      Przewodniczący Rady GminyJarosław Błoch

Czytaj więcej...

zdjecia

23.12.2021

INFORMACJA

O 28 STYCZNIA 2022 R. ARIMR BĘDZIE PRZYJMOWAĆ WNIOSKI O „WSPARCIEINWESTYCJI W PRZETWARZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH, OBRÓT NIMI LUB ICHROZWÓJ” W RAMACH TZW. MAŁEGO PRZETWÓRSTWA LUB ROLNICZEGO HANDLUDETALICZNEGO (RHD). PIERWOTNIE TEN NABÓR MIAŁ ZAKOŃCZYĆ SIĘ 29GRUDNIA 2021 R. Wnioski o wsparcie można składać w oddziałach regionalnych ARiMRosobiście, przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową, nadaną wplacówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynkipodawczej ePUAP. Nabór kierowany jest do dwóch grup wnioskodawców. Pierwsząstanowią rolnicy, domownicy lub małżonkowie rolników, którzyzdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresieprzetwarzania produktów rolnych. Mogą oni ubiegać się o nawet 500tys. zł. Druga grupa to rolnicy lub ich małżonkowie, którzyprowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i sprzedażproduktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD),jednak nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. W tymprzypadku maksymalna kwota wsparcia to 200 tys. zł. W obu wariantachpoziom dofinansowania wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Przedsięwzięcia, na które można otrzymać wsparcie, to m.in.budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków wykorzystywanych doprowadzenia działalności przetwórczej czy zakup oraz instalacjamaszyn lub urządzeń do przetwarzania czy magazynowania produktów.Dofinansowanie można przeznaczyć także na inwestycje związane zdostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących do przygotowaniaposiłków (np. kuchni) czy pomieszczeń gospodarczych służących doprzechowywania produktów żywnościowych, czy też na zakup maszyn czyurządzeń służących ochronie środowiska. W tym naborze poszerzonozakres inwestycji objętych wsparciem – zainteresowani będą moglinabyć specjalistyczne środki transportu: niezbędne dla sprawnegoprzebiegu procesu technologicznego lub magazynowania; służące doprzewozu zwierząt przeznaczonych do uboju; wykorzystywane do sprzedażyproduktów rolnych; cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, przeznaczonedo przewozu produktów rolnych, których transport powinien odbywaćsię w szczególnych warunkach.

Czytaj więcej...

zdjecia

22.12.2021

INFORMACJA

 

Czytaj więcej...

zdjecia

17.12.2021

INFORMACJA

100 tys. zł na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami - już można składać wnioski10 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi za źródeł rolniczych”.Nabór potrwa prawie dwa miesiące – dokumenty będzie można składać od 10 grudnia do 2021 r. do 7 lutego 2022 r. w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR osobiście lub przez osobę upoważnioną. Można je również wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują budowę urządzeń chroniących wody przed azotanami. Wsparcie nie przysługuje właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.Maksymalna wysokość pomocy wynosi 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 i przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych. Standardowo jest to 50 proc., a w przypadku inwestycji realizowanej przez młodego rolnika – 60 proc. Otrzymane środki można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. W tegorocznym naborze można ubiegać się również o wsparcie na zakup instalacji technicznej lub wyposażenia do posiadanych już zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych. Dofinansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych oraz wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej. Ważne jest jednak, żeby inwestycje zapewniały dostosowanie gospodarstwa do wymagań programu działań, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Czytaj więcej...

Aktualności

informacje

13.12.2021

ZAPRASZAMY SERDECZNIE :)

ZAPRASZAMY :)

Czytaj więcej...
spotkanie

10.12.2021

"SIEĆ NA KULTURĘ"

Dobiegło końca szkolenie dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Będkowie pn. "Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych" w ramach projektu "Sieci na kulturę". W projekt zaangażowała się Pani Mariola Golińska, kierownik Gminnej Biblioteki w Będkowie.Nadzór nad szkoleniem sprawował Wójt Gminy Dariusz Misztal, który wraz z dyrektorem szkoły, Panem Andrzejem Szklarkiem wręczyli dyplomy i drobne upominki wszystkim uczestnikom projektu. Szkolenie z pewnością wzbogaciło młodych ludzi o nowe umiejętności i doświadczenia, które wykorzystają w swojej edukacji, jak również w życiu prywatnym. Ponieważ rozdanie nagród miało miejsce w dniu 6 grudnia, a więc w Mikołajki – pozostali uczniowie zostali obdarowani słodkościami

Czytaj więcej...
zdjecia

08.12.2021

Droga Gutków

Pomimo zimowej aury kontynuujemy inwestycje drogowe w Gutkowie.

Czytaj więcej...
Pieniądze na Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego – nabór wniosków rusza 10 grudnia

07.12.2021

Pieniądze na Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego – nabór wniosków rusza 10 grudnia

10 grudnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wsparcie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują budowę urządzeń chroniących wody przed azotanami. Wsparcie nie przysługuje właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.Maksymalna wysokość pomocy na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami wynosi 100 tys. zł w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie ma formę refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych. Standardowo jest to 50 proc., a w przypadku inwestycji realizowanej przez młodego rolnika – 60 proc.

Otrzymane wsparcie będzie można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Dofinansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych oraz wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej. Co jednak istotne, inwestycje te muszą zapewnić dostosowanie gospodarstwa do wymagań programu działań, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.Wnioski można składać od 10 grudnia do 2021 r. do 7 lutego 2022 r. w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można to zrobić osobiście lub przez osobę upoważnioną, wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Wszystkie wnioski zostaną poddane ocenie, a suma uzyskanych punktów zadecyduje o miejscu na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy. Przy ocenie wniosków brana będzie pod uwagę m.in. liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, czy udział kosztów kwalifikowanych inwestycji w całym przedsięwzięciu objętym operacją. Dodatkowe punkty otrzyma rolnik, który nie występował wcześniej o taką pomoc lub nie starał się o wsparcie na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”. O pozycji w rankingu nie będzie decydowała kolejność wpływu dokumentów do Agencji.

Czytaj więcej...
zdjecia

30.11.2021

ZAPRASZAMY

  

Czytaj więcej...
Zaproszenie na konferencje pt.

29.11.2021

Zaproszenie na konferencje pt. "Współczesne aspekty hodowli bydła mlecznego"

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka